Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky") obchodní společnosti www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) jehož provozovatel je: Visionetworks s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, 140 00, identifikační číslo: 04816366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254137.


Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz)

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Objednávka - uzavření smlouvy

Veškeré objednávky provedené na www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) jsou považovány za závazné. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na uvedených stánkách  a že s nimi souhlasí.

Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Objednávku je možno stornovat do 2 hod. od objednání pouze emailem!

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstavají v platnosti po dob, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Kupní smlouva a ochodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

Dodací podmínky

1. Obvyklou lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí jeden až deset pracovních dní v závislosti na aktuálním stavu zboží skladem (většinu objednávek expedujeme do druhého dne), přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u hladkých plateb nebo u úhrad platební kartou začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.

V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.


2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 

Způsob dodání a plateb

Zboží je odesíláno a bude Vám dodáno kurýrní službou GLS.

Přes kurýrní službu GLSje do 24hodin ode dne podání přepravci.

 

Kurýrní služba GLS

a) platba převodem - platba z účtu: 69kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 99kč

c) online kartou: 69kč

 

Kurýrní služba GLS - vyzvednutí v parcel shopu

a) platba převodem - platba z účtu: 49kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 89kč

c) online kartou: 49kč

 

Platba převodem:

Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol - číslo Vaší objednávky. Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

číslo učtu: 2801017135/2010

 

 

Doprava a platba pro Slovenskou republiku

Doba dodání na Slovensko kurýrní službou GLS je garantována do tří dnů od odeslání.

 

Kurýrní služba GLS

a) platba převodem - platba z účtu: 99kč

b) Dobírka - platba při převzetí zásilky: 149kč

c) online kartou: 99kč

 

Platba převodem- doprava na Slovensko: Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol - číslo Vaší objednávky. Po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.

Číslo účtu pro platby v EURO:  

IBAN: CZ1320100000002701017138

BIC: FIOBCZPPXXX

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.Cena hovoru dle ceníku poskytovatele telekomunikačních služeb volajícího.

 

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) umožňují spotřebiteli odstoupit prostřednictvím emailu: info@viphair.cz  nebo lze dstoupit také korespondenčně, a to na adrese: Visionetworks s.r.o., Šeříkova 13/763, Ostrava Výškovice, 70030

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) obdržel, a to na své náklady. 

Adresa pro doručení zboží: 
Visionetworks s.r.o., Šeříkova 13/763, Ostrava Výškovice, 70030

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Výjimka: Melírované prameny se tvoří na zakázku dle příslušné objednávky tudíž zaniká nárok na vrácení či výměnu zboží.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s fakturou a uvedeným číslem bankovního účtu, spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohati. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel odpovídá www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) odeslal.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz), co ještě vrátit může, a dá www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Další informace nalezne prodávající v sekci „Způsob dopravy a platby“.

 

Reklamační řád a záruka

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad ( faktura). Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu..

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti viz. výše a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Visionetworks s.r.o., Šeříkova 13, Ostrava Výškovice, 70030), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, přípaně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží bylo reklamováno po záruční době, zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno, zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze, zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem, došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci písemně či e-mailem

2) zboží zašlete se vším příslušenstvím a s fakturou jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) ke zboží připojte stručný popis vady, Vaši adresu pro zaslání zpět a kontakt na Vás

 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, dopravu..) si hradí kupující sám.

.

Reklamační řad pro vlasový sortiment

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Kupující přebírá plnou zodpovědnost za použití výrobku. Reklamaci nelze uplatnit na vlasy, které byly chemicky ošetřeny ( barvení, odbarvování) obzvlášť u vlasů Evropského typu Remy.

Výjimkou je samozřejmě, že by byla shledána vada zboží při řádné reklamaci. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození výrobku, zapříčiněné nesprávnou manipulací či údržbou.

Při dodržení všech podmínek řadné reklamace a jejího uznání Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za nové. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (NE na dobírku) na naši adresu.

 

STORNO objednávky, nevyzvednutá zásilka

Objednávku lze stornovat do 2 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

 

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni zda chcete zboží zaslat opakovaně a nebo v případě že o zboží již nemáte zájem k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku.

 

Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 300Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky dále předáváme advokátní kanceláři, která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené.

 

Ochrana osobních údajů

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravidelně všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jekékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetové nákupní galerie www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz).

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními. Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.Kupní smlouva včetně obchodních podmíne je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Visionetworks s.r.o., Šeříkova 13/763, Ostrava Výškovice, 70030, adresa elektronické pošty info@viphair.cz, telefon 774 756 661

 

Prohlášení

Provozovatel internetového obchodu Visionetworks s.r.o. prohlašuje, že internetové stránky www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) nejsou oficiálními stránkami žádné ze společností, jejichž ochranné či registrované ochranné známky byly pro účely navigace použity.

Veškeré užití obchodních firem, obchodních jmen, obchodních značek, ochranných známek, registrovaných ochranných známek včetně jejich grafických podob je činěno s cílem zpřehlednit katalog nabízeného zboží a usnadnit tak jednotlivým zákazníkům orientaci v nabízeném sortimentu. Jako takové jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společností, jejichž zboží je v internetovém obchodu www.viphair.cz (www.vlasy-cz.cz) prodáváno.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 24.9.2010


Zákaznické centrum: 774 756 661
Košík - položek: , cena celkem: 0 Kč Do košíku